Med denne overskriften har Kattfjord utviklingslag sendt vårt innspill ang søknad om ny adkomstvei til Tromsø kommune, Fylkesmannen og media.

Vi gjengir innspillet i sin helhet her:

 

Ang søknad om planendring, ekspropriasjon, samt forhåndstiltredelse for Raud-og Kvitfjell vindkraftverk av 17.07.2017

Viser til møte som NVE hadde med Tromsø kommune 31.05.2017 ang denne saken og sender disse kommentarene til kommunen, da vi forventer at det blir kommunalt behandlet. En samlet befolkningen i Kattfjord er sterkt imot dette endringsforslaget og forventer kommunens støtte.

Planendringen går ut på å endre adkomstvegen til begge prosjektene, slik at vegen til vindkraftverket ikke skal gå fra Buvika som det står i konsesjonen, men at det ønskes at vegen skal gå fra Sjøtun.Vedlegg 1 Kart Brev fra NVE datert 110917Vedlegg 1 Kart

Helt fra første søknad om vindkraftverk på Kvitfjell, har det vært klart at adkomstveien skulle gå fra Buvika. Det skulle lages en tunnel, og av steinmassene fra denne skulle det bygges kai hvor vindmølleelementene kunne tas i land. Beboerne i Buvika ønsket dette tiltaket velkommen.
At vegen skulle gå fra Buvika, har også vært brukt som et viktig poeng ved søknad om konsesjon til Raudfjell. Argumentet for å se disse to områdene i sammenheng, var felles veg fra Buvika. Planen om veg fra Buvika ble senest godkjent av NVE 31.05.2016.

I mars 2017 ble en del beboerne og direkte berørte grunneiere invitert til et informasjonsmøte av advokat Thor Hagen Thorkildsen. I utgangspunktet var ikke Kattfjord utviklingslag og andre interessenter, invitert til dette møtet. Dette ble imidlertid endret på da utviklingslaget tok kontakt med Thorkildsen. Det ble på møtet presentert en «Prosjektintroduksjon» som var laget av Siemens AG (leverandør av vindmølleelementer). Det ble informert om at det var planlagt å søke om endring av adkomstvegen, slik at vegen opp til alle vindmøllene skulle gå fra en «kai» på Sjøtun, og opp til fjellet gjennom Sørfjorddalen. Det ble også presentert en framdriftsplan, samt omfanget av transporten.

Samtlige frammøtte grunneiere svarte kontant «nei» på spørsmål om de ville tillate bruk av sin eiendom til denne adkomstveien, og også de øvrige fremmøtte var enstemmig negativ til planen. Dette svaret ble videreformidlet av advokaten til tiltakshaver.

NVE innkalte til folkemøte torsdag 31.08.2017 for å informere om saken, da det nå forelå en konkret søknad fra utbygger. Kattfjord utviklingslag var også kjent med at NVE hadde invitert kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen til tilsvarende informasjonsmøte i Rådhuset kl. 13 samme dag. På spørsmål om utviklingslaget kunne delta, ble vi avvist, da dette var et lukket møte.

Utviklingslaget vurderte saken så viktig for Kattfjords befolkning, at vi tok oss det arbeid å sende en invitasjon til hver enkelt gruppeleder i kommunen, i tillegg til lederne av de 5 komitéene i kommunen og til dagspressen. Det ble også sendt henvendelser til fylkesmannen og fylkeskommunen. Vi har en viss forståelse for at det kanskje var noe kort frist fra NVE sendte ut invitasjonen til møtet ble avholdt, men vi er svært glad for at tre representanter fra kommunen og en representant fra fylkeskommunen tok seg tid til å komme.

Vi ble informert om at tyske investorer var i sluttforhandlinger med tiltakshaver. Det foreligger pr dags dato ikke en MTA-plan (Miljø, transport og anleggsplan). Det var opplyst at denne skulle være klar til i slutten av august. Det ble opplyst på møtet om at det kun er økonomiske årsaker til ønske om planendringen.

Våre vurderinger

Generelt: Se vedlagte kart (vedlegg 1) over Kvitfjell, Raudfjell, Buvik og Sjøtun. Det største området er Kvitfjell, hvor det skal være flest møller. Se da også lengden på anleggsvegen fra Buvika versus Sjøtun.

Spesielle ulemper:

 • Merdistansen med båt vil føre til betydelig større forbruk av drivstoff.
 • Merdistansen på adkomstveien fra Sjøtun til anlegget, vil bli betydelig lengre.
 • Adkomstveien vil gå gjennom bebyggelse.
 • Den vil passere skole og barnehage.
 • Båttrafikken vil medføre betydelig støy, også ved lossing og lasting.
 • Forurensing av støv pga økt trafikk lang adkomstveien. Dette spesielt rundt skole og barnehage.
 • Adkomstveien opp dalen vil beslaglegge et areal på 100 m bredt belte. Dette vil fjerne uteområdet til skole- og barnehage, og hele løypetraseen til bygdas lysløype.
 • Transporten vil måtte medføre at FV 862 blir stengt i perioder. Dette vil føre til hindring for trafikken gjennom bygda.
 • Det er forespeilet oss at transporten langs adkomstveien vil foregå mellom kl 07:00 – 17:00. Mens lossing/lasting vil foregå mellom kl 17:00 – 23:00.
 • Planen tilsier 28 daglige passeringer av transport forbi Kattfjord Skole og Barnehage på det meste. Dette i løpet av en 2-års periode.
 • Adkomstvegen må ansees som en varig vei hele året gjennom.
 • Forringelse av eiendomsverdien i hele Kattfjord.
 • Nedslagsfeltet for drikkevann i denne delen av Kattfjord, vil bli berørt av adkomstvegen. Det er til dags dato ikke gjort rede for hvordan dette skal ivaretas.
 • Kattfjord vil ikke lengre være en attraktiv bygd å etablere seg i.

Ekspropriasjon er eneste løsning for dette alternativet, – som grunneierne er forespeilet dersom nødvendig. Kattfjord utviklingslag ser på dette som et alvorlig overgrep av berørte grunneieres rettighet over egen eiendom.

Utviklingslaget har inntrykk av at tiltakshaver har det travelt med å komme i gang med oppstart, og er redd for at saksbehandlingen i NVE blir «travel» og resulterer i dårlig beslutninger basert på mangelfulle utredninger.

Dette kom særlig til uttrykk i dag, kl 15:05, hvor vi får beskjed om et annet alternativ for adkomstvegen, se vedlegg 2. Dette nye alternativet, vil medføre til en adskillig lengre adkomstvei, som igjen gir en større belastning for Kattfjord.

Med dette forventer vi at Tromsø kommune er på Kattfjords side av saken, og vil bidra til at adkomstveien til anlegget vil gå som allerede innvilget plan tilsier; -fra Buvika.

Se selve konsesjon: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=90&type=A-1,A-6

Skulle det fortsatt være noe som er uklart, er vi mer enn gjerne tilgjengelig. Både for spørsmål og for et eventuelt møte.

 

Med hilsen

Kattfjord utviklingslag

Anita Winther

Leder

 

Vedlegg 1 Kart

Vedlegg 2. Brev fra NVE datert 110917