201505233-76 Høring av MTA og detaljplan for adkomstveien til Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk – Tromsø kommune med vedlegg

«…

I henhold til begge anleggskonsesjoner skal NVE godkjenne MTA- og detaljplan for vindkraftverket før anleggsstart. En MTA skal beskrive hvordan anlegget skal bygges og drives i henhold til den konsesjonen som er gitt. Detaljplanen skal vise anleggets utforming, og beskrive eventuelle endrede virkninger for miljø og samfunn dersom endelig utbyggingsløsning er endret sammenlignet med konsesjonsgitte utbyggingsløsning. NVE har i dag til behandling MTA- og detaljplan for selve planområdet til vindkraftverket. Det som sendes ut på høring nå og som NVE ber om innspill til, er MTA- og detaljplan for adkomstveien opp Sørfjorddalen.

Bygging av anlegget er underlagt offentlig tilsyn, som utøves av NVE. NVE vil føre tilsyn med at anleggsarbeidene skjer i henhold til konsesjonsvilkår og godkjente planer, og at anleggsområdene blir forsvarlig ryddet og istandsatt. NVE ønsker et godt samarbeid med berørt kommune, og vil invitere kommunen til å delta på aktuelle tilsyn.

NVE ber tiltakshaver om å underrette berørte grunneiere og andre rettighetshavere om høringen og fristen for å uttale seg til NVE. Kopi av underretningen skal sendes til NVE.

Merknader til planen må sendes skriftlig til NVE senest innen 09.02.2018, gjerne elektronisk til nve@nve.no.

Planen er også tilgjengelig på NVEs nettsider:

Kvitfjell: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=23&type=A-1,A-6

Raudfjell: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=90&type=A-1,A-6

…»