NVE har nå godkjent detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan for Kvitfjell
og Raudfjell vindkraftverk. Planene og dette vedtaket omfatter selve planområdet til vindkraftverket og ikke adkomstveien opp Sørfjorddalen da denne behandles separat.

DOKUMENT:

201505233-66GODKJENNINGSVEDTAK – Godkjenning av MTA og detaljplan for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk – planområdet