Kattfjord Utviklingslag

Vårt formål

Utviklingslagets formål er å arbeide for kulturell, sosial og næringsmessig utvikling av Kattfjorden. Laget skal representere bygdene rundt fjorden, og skal være et kontaktorgan mellom bygdene og kommunens politiske og administrative ledelse. Laget skal være høringsinstans i saker av betydning for lokalsamfunnet.

Utviklingslaget skal, i samarbeid med kommunen og andre relevante lag/foreninger, arbeide for:

  • Å bidra til styrket kommunal service i Kattfjord
  • Å fremme et godt og aktivt miljø, samt å arbeide for trivselsfremmende tiltak som kan bidra til å sikre bosettinga i Kattfjord
  • Å stimulere til næringsutvikling i Kattfjord, og legge til rette for bedre utnyttelse av lokale, menneskelige og naturgitte ressurser i området.
  • At Kattfjords unike natur blir tatt vare på og benyttet på best mulig måte, både for
    bosetting og næringsutvikling.
  • Å iverksette andre tiltak for bygdeutvikling som utviklingslaget finner ønskelig.